Финансии / Банкарство

Позначајни движења кај останатите финансиски институции (ОФИ): трет квартал на 2022 година

30.11.2022г.

Во третиот квартал на 2022 година, вкупните средства на останатите финансиски институции (ОФИ) достигнаа ниво од 173.854 милиони денари, што претставува квартално зголемување од 4.256 милиони денари. Најголемо учество во структурата на средствата на ОФИ и понатаму имаат пензиските фондови со 64,9%, а по нив следуваат осигурителните друштва, со учество од 18,2%.

Најголемиот дел од средствата на ОФИ им припаѓа на вложувањата во должнички хартии од вредност (учество од 51,2%), како и на вложувањата во сопственички хартии од вредност и пласмани во валути и депозити (учество од 23,8% и 10,0%, соодветно). На страна на обврските, најголемиот дел се однесува на технички резерви на осигурување  и капитални сметки (учество од 57,9% и 32,8%, соодветно).

Најновото соопштение за позначајните движења кај ОФИ е достапно на следната врска: http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-bilans-i-pregledi-na-finansiskite-institucii-kvartalni-podatoci.nspx

ПРЕПОРАЧАНО

Најчитано