Импресум


Издавач: „ЕУРО-МАК-КОМПАНИ“ Д.О.О – Скопје

Управител и одговорно лице на издавачот: Ќирко Бошкоски

Адресa на уредништвото: ул. Партизански одреди бр. 62, локал 23  1000 Скопје

Одговорен уредник: Ќирко Бошкоски

Лектура: Весна Костоска

Фотографија: А. И.

Надворешни соработници: м-р Зоран Јовановски, м-р Павле Гацов, д-р Гордан Георгиев, Драган Тилев, м-р Лидија Георгиева, д-р Горан Петревски, Дејан Азески, Ивор Мицковски, Љупчо Поповски, м-р Даниела Парат Јовановска, Сузана Камберова, Тихомир Јанчовски, Дарко Булдиоски, Ѓорѓи Јаневски, Александар Матески и др.

Печати: ЕВРОПА 92, ул. Крижевска бр.52 П.Ф. 72, 2300 Кочани, Македонија

Тираж: 1500 примероци

Погледите и ставовите изнесени во објавените текстови се на авторите на текстовите.