Импресум


Издавач: „ЕУРО-МАК-КОМПАНИ“ Д.О.О – Скопје

Управител и одговорно лице на издавачот: Кирко Бошкоски

Адресa на уредништвото: ул. Партизански одреди бр. 62, локал 23  1000 Скопје

Одговорен уредник: Кирко Бошкоски

Лектура: Весна Костоска

Фотографија: А. И.

Надворешни соработници: м-р Зоран Јовановски, м-р Павле Гацов, д-р Гордан Георгиев, м-р Лидија Георгиева, д-р Горан Петревски, д-р Александар Стојков, Мирче Јовановски, Љупчо Поповски, Дејан Азески, Мирослав Саздовски, Дарко Булдиоски, м-р Даниела Парат Јовановска, Сузана Камберова, Ѓорѓи Јаневски, Емануел Рембер (Франција), Тања Јакоби (Србија), Борјан Пановски (САД), Андријана Чуљак (Хрватска) и др...

Печати: ЕВРОПА 92, ул. Крижевска бр.52 П.Ф. 72, 2300 Кочани, Македонија

Тираж: 1500 примероци

Погледите и ставовите изнесени во објавените текстови се на авторите на текстовите.