Правила на користење


Магазинот се оданочува со повластена даночна стапка согласно членот 30 од Законот за данок на додадена вредност. Носител на материјалните права е издавачот. Забранета е дистрибуција на содржините, во целина или во делови, по пат на препечатување, копирање и умножување на содржините или по електронски пат за комерцијални цели, без претходно обезбедена писмена согласност од издавачот.