Финансии / Банкарство

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците

Месечно зголемување на просечната каматна стапка на вкупните кредити, при што во октомври таа изнесува 4,40%.

Слична динамика и кај просечната каматна стапка на вкупните депозити, којашто изнесува 0,74%.

Најновото соопштение за позначајните движења кај каматните стапки на банките и штедилниците е достапно на следната врска: http://www.nbrm.mk/soopstenija-ks-ns_article-kamatni-stapki.nspx

ПРЕПОРАЧАНО