Економија

АНАЛИЗА: Ефекти од увоз на работна сила и како се стимулира таквиот процес

Економија и бизнис | печатено издание | мај 2023г.

Процесот со одлив на работна сила во Македонија им е одамна познат на менаџерите за човечки ресурси и тие водат секојдневна борба со пронаоѓање на квалитет кадар. Овој тренд, кој трае можеби 10 години, во последно време ескалираше. Причините за тоа се познати, а можеме да ги сублимираме преку ниски плати, иселување на младото население, далечински работни места за странски компании, сезонска работа во странство и сл. Овој притисок веќе е пренесен на ниво на влада, каде што сè повеќе се дискутира за увезување на работна сила, пред сè од држави каде што платите се на пониско ниво од минималната плата во Македонија.

Ефектите од увозот на работна сила може да варираат во зависност од голем број фактори, вклучувајќи го нивото на вештина на увезените работници, големината на работната сила во земјата увозник и севкупните економски услови на земјите увозници и извозници. Неколку од нив се сублимирани во продолжение:
– Пониски плати: Увозот на работна сила може да ја зголеми понудата на работници во одредена индустрија или регион, што може да изврши надолен притисок врз платите. Ако работодавачите можат да ангажираат работници од други земји за пониски плати отколку што би требало да ги платат домашните работници, тие може да го сторат тоа, што ќе доведе до пониски плати за домашните работници во таа индустрија или регион.
– Зголемена конкуренција: Увозот на работна сила може да ја зголеми конкуренцијата за работни места, особено во индустриите кои во голема мера се потпираат на нискоквалификувана работна сила. Ова може да им отежне на домашните работници да најдат вработување, особено ако увезените работници се подготвени да работат за пониски плати.
– Зголемена продуктивност: Увозот на работна сила, исто така, може да ја зголеми продуктивноста во одредени индустрии. Доколку увезените работници имаат вештини или искуство што се дефицитарни во домашната работна сила, тие можат да помогнат да се зголемат продуктивноста и производството во тие индустрии.
– Културна разновидност: Увозот на работна сила може да донесе и културна разновидност во една земја. Ова може да има и позитивни и негативни ефекти бидејќи може да доведе до поголема толеранција и разбирање меѓу различните култури, но може да доведе и до културни судири и конфликти.
– Одлив на мозоци: Увозот на работна сила може да доведе до „одлив на мозоци“ во земјата извозник, особено ако увезените работници се висококвалификувани. Ова може да има негативни последици за земјата извозник бидејќи може да доведе до губење на таленти и вештини кои се потребни за да се поттикнат економскиот раст и развој.
– Дознаки: Увозот на работна сила, исто така, може да доведе до зголемување на дознаките бидејќи работниците им праќаат пари на своите семејства во нивните матични земји. Ова може да има позитивни ефекти врз економијата на земјата извозник бидејќи може да помогне да се поттикнат потрошувачката и инвестициите.
Оптоварување на социјалните услуги: Ако се донесат голем број странски работници, тоа може да ги оптоварува социјалните услуги како што се здравството и образованието.
– Зависност од странски работници: Ако земјата увозник стане премногу зависна од странски работници, тоа би можело да создаде нестабилност на пазарот на трудот доколку тие работници треба да заминат или ако има промени во политиките за имиграција.

Ако веќе сме стигнале до ситуација да увезуваме работна сила, тогаш треба да се потсетиме што ѝ сугерира науката на власта во државата увозник. Процесот на стимулација на увоз на работна сила треба да биде континуиран со цел поедноставување на политиките за имиграција, а со тоа да им го олесни влезот на странските работници во земјата. Ова може да вклучи рационализирање на апликациите за визи, намалување на бирократијата и олеснување на компаниите да спонзорираат странски работници. Исто така државата може да им понуди стимулации на компаниите за да ги охрабри да ангажираат странски работници. Таквите стимулации може да бидат во форма на даночни олеснувања или субвенции за компаниите кои вработуваат странски работници во индустрии кои се соочуваат со недостиг на работна сила. Понатаму, олеснување на обука за јазик и вештини за странските работници за да им помогне побрзо да се интегрираат во работните организации. Ова може да вклучува часови по јазик, стручна обука или други форми на образование кои им помагаат на странските работници да ги развијат вештините што им се потребни за да успеат на локалниот пазар на труд.

Во голема мера билатерални договори со други земји може да го олеснат движењето на работниците преку границите. Ова може да вклучува договори кои признаваат странски квалификации, овозможуваат привремено движење на работници или обезбедуваат слободно движење на работниците во одредени индустрии.

Сепак, за да може концептот да биде комплетен, неопходно е да се зголеми јавната свест за придобивките од увозот на работна сила, особено во индустриите кои се соочуваат со недостиг на работна сила. Ова би можело да вклучува кампањи за јавно образование, медиумско информирање или други форми на комуникација кои им помагаат на луѓето да ја разберат вредноста што можат да ја донесат странските работници во локалната економија.


Е&Б

ПРЕПОРАЧАНО