Финансии / Банкарство

Унапредување на одржливите финансии во Централна, Источна и Југоисточна Европа

07.05.2024г

Европската инвестициска банка (ЕИБ) денеска го објавува опсежното истражување спроведено од работната група на Виенската иницијатива за климатски промени и финансиска стабилност, насловено „Позеленување на финансискиот сектор: Централна, источна и југоисточна европска перспектива“.Извештајот дава вредни сознанија и препораки за навигација низ сложеноста на ризиците поврзани со климата и поттикнување одржливи финансиски практики низ Централна, Источна и Југоисточна Европа (ЦИЈИЕ).

Студијата го нагласува значајното влијание на ограничената достапност на податоци за ESG во ЦИЈИЕ, што ја намалува способноста на банките ефикасно да управуваат со климатските ризици и го поткопува ефективниот прудентен надзор. Додека големите корпорации во Европската унија успешно се адаптираа на робусните барања за обелоденување и ги исполнуваат зголемените барања на стандардите за ESG, компаниите, особено микропретпријатијата и малите и средни претпријатија (МСП) кои се распространети во регионот, честопати немаат потребни информации и свесност за разбирање на климата и финансиските ризици со кои се соочуваат.

Според Амброиз Фајол, потпретседател на Европската инвестициска банка, „Извештајот ја нагласува критичната улога на финансискиот сектор во поттикнувањето на транзицијата кон поодржлива економија и постигнувањето на целите на ЕУ за зелена транзиција. Координираните напори за отклучување на потенцијалот за одржливо финансирање во регионите на ЦИЈИЕ се клучни за поттикнување на одржливиот развој. ЕИБ, како климатска банка на ЕУ е целосно посветена на обезбедување континуирана поддршка на бизнисите и олеснување на транзицијата кон обновливи извори“.

Катализатори во развојот на одржливи финансии низ ЦИЈИЕ би можеле да бидат локалните подружници во странска сопственост, пресликувајќи ги најдобрите практики на нивните матични земји, осигурувајќи се дека матичните банки ги применуваат своите рамки за управување со ризик врз подружниците.

Покрај тоа, извештајот се однесува на клучните регулаторни и надзорни прашања, нагласувајќи ја потребата од силен надзор и стрес-тестирање на активностите на банките поврзани со климатските ризици. Извештајот, исто така, навлегува во декарбонизацијата на индустриските сектори, на зградите, со посебен фокус на секторот за електрична енергија, идентификувајќи ги инвестициските бариери, регулаторните сложености и можностите за финансирање за олеснување на зелената транзиција во ЦИЈИЕ. Уделот на обновливите извори во побарувачката на електрична енергија, на пример, треба да се зголеми од околу 30 % денес на 50 % до 2030 година и на 75-85 % до 2050 година.

„Извештајот обезбедува патоказ за земјите од ЦИЈИЕ, за да ги усогласат своите финансиски сектори со принципите на одржливост“, додаде Дебора Револтела, главен економист на Европската инвестициска банка. „Адресирањето на недостатоците во податоците низ Европа е императив за подобрување на споредливоста и ефикасно справување со предизвиците преку развивање на потребните капацитети и финансиски стратегии“.

ПРЕПОРАЧАНО