• Игор Давков

  Македонските банки во изминативе неколку години успeаjа да одржат солидно ниво на испорака на кредити во економијата. Стапката на раст на вкупните кредити во 2014 година беше некаде трипати повисока од стапката на раст на БДП, или 9,9%. Во согласност со последните расположливи податоци, банките и во...

 • Маргица Порчу

  БЛИСКУ ИЛИ ДАЛЕКУ ОД ЕВРОПСКИТЕ СТАНДАРДИ Транспарентност: when much is known by manyТранспарентноста во работењето на компаниите е широко експлоатиран термин, меѓу првите на кои помислуваат инвеститорите пред каква било инвестициска одлука, меѓу најзначајните на кои укажуваат аналитичарите во свои...

 • Дарко Блажевски

  На пазарот на осигурување во Република Македонија активно работат 15 друштва за осигурување, од кои 11 друштва вршат работи на неживотно осигурување, а 4 осигурување на живот. Друштвата за осигурување се во доминантна сопственост на странски правни лица од финансиски сектор (92,2%), што се делумно и...

 • Михајло Борозанов

  Осврт на најупотребуваните и најактуелните методи за евалуација на вредноста на фирмите Постои една ваква зен приказна. Ученикот го прашал својот учител што е највредното нешто на светот. Зен учителот одговорил Тоа е главата на мртва мачка“. На целосната конфузија на ученикот следело следн...

 • Тереза Серафимова

  Годината 2015 изминува во услови на прилично турбулентно милје на економски, на социјални, на политички, но и етички и безбедносни услови на работење. Организациите помалку или повеќе - стратегиски или стихијно, креираа прилагодувања во сопствените деловни процеси во кои функцијата на управување со ...

 • Cutting a Melon - Сечење диња Сленг кој се користи за да се опише ситуација кога одборот на директори објавува дека ќе има дополнителна дивиденда, како додаток на редовната дистрибуција. Дополнителната дивиденда може да биде во форма на готовина, акции или имот.Во повеќето случаи, одборот на ...

 • Сашо Арсов

  ТРЕТ ДЕЛ: ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА НА РИЗИКОТ И ПОРТФОЛИО ДиверзификацијаВо првите два дела зборувавме за одделните видови вложувања и нивните карактеристики, како и за пресметката на приносот и ризиците од вложувањата. Сега треба да ги обединиме овие сознанија.Основната карактеристика на различните алтерн...

 • Дарко Булдиоски

  САМО СО КАМПАЊИ НЕ МОЖЕ, АМА И БЕЗ НИВ НЕ СЕ МОЖЕ Речиси и да нема сериозна локална компанија што не е присутна на Фејсбук. На еден или на друг начин, официјално или преку своите сопственици, со страница или профил, речиси сите се таму. Огромен дел од нив никогаш ниту имале маркетиншки план ниту бу...

 • Каролина Каровска Божиноска

  Дали компанијата треба да им дистрибуира дивиденда на акционерите или целокупната добивка треба да ја задржи за реинвестирање во компанијата? Доколку се донесе одлука за исплата на дивиденда, колкава треба да биде нејзината висина? Дали со текот на годините треба да се задржи истото ниво на ...

 • Мирослав Саздовски

  Нафтените игри, како што милуваат светските политички аналитичари да ја именуваат геополитиката врзана за нафтата, веројатно претставуваат најексплоатирана тема на која се гради мозаикот на геополитиката. Дури и надвор од теориите на заговор, веројатно е лесно да се препознаат интересите што г...

Back to Top