• За форматот на конференцијата Оваа година конференцијата повторно ја одржуваме во стариот формат – како конференција на Македонската берза. Нашите партнери од претходните три години (Комисијата за хартии од вредност и Централниот депозитар), во годината во која славиме 20 години од првиот ...

 • За јубилејот на Македонската берза На почетокот би сакал дa го честитам јубилејот 20 години од првиот ден на тргување на Македонска Берза АД Скопје, чие што основање и започнување со работа во 1996-та година го означи поставувањето на уште еден важен столб на финансискиот систем на Република Мак...

 • Игор Давков

  Во изминатиот број се осврнав на кредитите на домаќинствата како носители на кредитниот раст на пазарот во изминативе неколку години, како и на ризиците поврзани со овој сегмент од кредитниот пазар. Во овој број ќе се обидам да дадам краток осврт на една тема што е поврзана директно со кредитирањето...

 • Игор Давков

  Македонските банки во изминативе неколку години успeаjа да одржат солидно ниво на испорака на кредити во економијата. Стапката на раст на вкупните кредити во 2014 година беше некаде трипати повисока од стапката на раст на БДП, или 9,9%. Во согласност со последните расположливи податоци, банките и во...

 • Маргица Порчу

  БЛИСКУ ИЛИ ДАЛЕКУ ОД ЕВРОПСКИТЕ СТАНДАРДИ Транспарентност: when much is known by manyТранспарентноста во работењето на компаниите е широко експлоатиран термин, меѓу првите на кои помислуваат инвеститорите пред каква било инвестициска одлука, меѓу најзначајните на кои укажуваат аналитичарите во свои...

 • Дарко Блажевски

  На пазарот на осигурување во Република Македонија активно работат 15 друштва за осигурување, од кои 11 друштва вршат работи на неживотно осигурување, а 4 осигурување на живот. Друштвата за осигурување се во доминантна сопственост на странски правни лица од финансиски сектор (92,2%), што се делумно и...

 • Михајло Борозанов

  Осврт на најупотребуваните и најактуелните методи за евалуација на вредноста на фирмите Постои една ваква зен приказна. Ученикот го прашал својот учител што е највредното нешто на светот. Зен учителот одговорил Тоа е главата на мртва мачка“. На целосната конфузија на ученикот следело следн...

 • Тереза Серафимова

  Годината 2015 изминува во услови на прилично турбулентно милје на економски, на социјални, на политички, но и етички и безбедносни услови на работење. Организациите помалку или повеќе - стратегиски или стихијно, креираа прилагодувања во сопствените деловни процеси во кои функцијата на управување со ...

 • Cutting a Melon - Сечење диња Сленг кој се користи за да се опише ситуација кога одборот на директори објавува дека ќе има дополнителна дивиденда, како додаток на редовната дистрибуција. Дополнителната дивиденда може да биде во форма на готовина, акции или имот.Во повеќето случаи, одборот на ...

 • Сашо Арсов

  ТРЕТ ДЕЛ: ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА НА РИЗИКОТ И ПОРТФОЛИО ДиверзификацијаВо првите два дела зборувавме за одделните видови вложувања и нивните карактеристики, како и за пресметката на приносот и ризиците од вложувањата. Сега треба да ги обединиме овие сознанија.Основната карактеристика на различните алтерн...

Back to Top