Општество
КУЛТУРЕН РАЗВОЈ ПРИ ОПШТЕСТВЕН ДИСЕНЗУС

Роберт Алаѓозовски
Авторот е книжевен критичар и докторант по културен менаџмент

 

 

 

Културниот развој е клучното прашање на европската културна политика. Сите генерални поимања за тоа што е културата денес се залагаат за културен развој. Оние за кои културата е создавање на врвни културни и уметнички вредности и јавни добра се залагаат за што поголемо усовршување на вредностите од аспект на естетски и на професионални стандарди. Слични се стремежите и за оние кои културата ја сфаќаат како квинтесенција на идентитетот на нацијата со тоа што се залагаат за вклучување, креативна преобразба и развој на што повеќе типизирани национални карактеристики и додаваат потреба од меѓународна афирмација на националната култура.

 

Прочитајте повеќе во печатеното издание

ПРЕПОРАЧАНО

Back to Top