Интервјуа
ГОЛЕМ ПОТЕНЦИЈАЛ ГЛЕДАМЕ ВО ЗАКОНСКИ НЕЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ОСИГУРУВАЊА

Интервју со Сања Танчевска
Извршен директор на Триглав осигурување АД

Госпоѓо Танчевска, вие сте на чело на Триглав осигурување АД. Вашето друштво за осигурување е дел од Групацијата Триглав од Словенија. Каде е присутна оваа Групација и кои се основните елементи на нејзината бизнис стратегија?

С. Танчевска: Групацијата Три­глав е водечката финансиско-осигурителна институција во ре­гионот Адријатика и една од најголемите групации во Југоисточна Европа. Дејствува на 8 пазари, поточно: Словенија, Македонија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија, Република Српска, Црна Гора и Чешка и има 5.360 вработени. Задоволство е да се работи во една ваква организација каде што се ценат вистинските вредности и која угледот го гради врз основа на стручноста, на искуството, на довербата и на односот кон клиентите, вработените и акционерите. Во 2013 година беше донесена стратегијата за Групацијата Триглав за периодот 2013–2017 година, во која беа дефинирани стратешките цели како: профитабилно работење и зголемување на вредноста на Групацијата, фокус на клиентот, поедноставување на деловните процеси и ефикасност на трошоците, обезбедување на соодветни кадровски структури, постигнување на соодветен раст и профитабилност на клучните пазари и ефикасно корпоративно управување со компаниите во Групацијата. Доследното спроведување на оваа стратегија од страна на сите членови на Групацијата е еден од најважните фактори за успехот што Триглав како групација го бележи денес.

 

Прочитајте повеќе во печатеното издание

ПРЕПОРАЧАНО

Back to Top