Општество
СО ГРАЃАНСКО УЧЕСТВО ДО ПОСИЛНО ОПШТЕСТВО

УСАИД: 25 години Вистинско пријателство
Проект на УСАИД за граѓанско учество

Во рамките на своите заложби за градење на силно граѓанско општество и јакнење на демократските процеси, веќе четврт век УСАИД ги поддржува граѓанските организации и го поттикнува нивното конструктивно учество во прашања од јавен интерес. УСАИД посветено работи и ги поддржува младите во насока на промовирање на дијалог, зајакнување на нивните лидерски способности и учество во јавниот живот. УСАИД во изминатиот четврт век, во соработка со голем број организации, групи на млади и индивидуалци реализира проекти чија основна цел е зајакнување накапацитетите на граѓанските организации и младинските групи за унапредување на јавните политики, подобрување на јавните услуги, промовирање на доброто владеење, сè со цел да придонесе кон подобрување на животниот стандард на луѓето во Македонија. Поддршката на УСАИД допира до најразлични сегменти од општественото живеење, а една од долгорочните цели е да помогне во создавањето на силно, самоодржливо и активно граѓанско општество.

Еден од проеките,кој започна во  август 2016 година, е  Проектот на УСАИД за граѓанско учество, чија целе да се зајакнат граѓанските организации и капацитетот на младите за унапредување на јавните политики, подобрување на јавните услуги, промовирање на доброто владеење со цел да придонесе за подобрување на животниот стандард на луѓето во Македонија. Проектот е посветен на родова еднаквост и заштита на правата на социјално исклучени групи во Македонија.Проектот се сости одчетири компоненти: (1)зајакнување на алијансите на граѓанските организации;(2) зајакнување на граѓанските организации;(3) јакнење на лидерските капацитети кај  младите; и (4)  учеството на младите во решавање на предизвиците во општеството.

Во поглед на реализацијата на активностите кои се спроведуваат од страна на национални и локални организации од Македонија, Проектот на УСАИД за граѓанско учество гиподдржува иницијативите за промоција на младинското учество и активизамкако што се активностите на Александар Матовски-Цако, млад поет и активист кој се залага за подобрување на општествениот статус на лицата со Даунов синдром;Антонио Ѓорѓиевски кој преку својата вклученост во платформата coolinari.mk, ја промовира стручната обука меѓу младите и важноста да се поседуваат практични вештини за зголемување на нивниот потенцијал за вработување и Културната младинска акција од Крушево и нејзината работа за подигање на свеста меѓу младите во Крушево во однос на нивните одговорности за да се сочува културното наследство преку креативни и иновативни активности.

Понатаму, здружението “Инклузива” од Куманово кое е една од 33-те граѓански организации поддржани од Проектот за граѓанско учество, успеа да го издигне високо прашањето за учество на лицата со оштетен вид во изборниот процес, при што Државната изборна комисија го усвои предлогот за процедури за самостојно гласање на слепите лица и лицата со оштетен вид. Веднаш по усвојувањето, здружението “Инклузива”започна со обуки и едукација на слепите лица и лицата со оштетен вид за новите процедури за учество во процесот на гласање со употреба на Браиловата азбука.

Уште една интересна приказна е “Инфо ѕид за дислексија” на Здружението “Ајнштајн” чија цел беше да ја подигне свесноста за предностите и недостатоците специфични за попреченоста за учење како што се дислексијата, дискалкулијата, дисграфијата и диспраксијата. Здружението спроведе интерактивни предавања во која беа вклучени повеќе од 600 ученици и 50 претставници на училишните совети во 15 средни училишта низ  Македонија. Покрај тоа, на веб страницата www.dyslexia-info.com беа поставени материјали и техники за самопомош кои ќе им овозможат на наставниците, учениците  и родителите да научат повеќе за овие  потешкотии, ни и како да ја зајакнат самодовербата на лицата со овие потешкотии. 

Дигиталната платформа http://www.impact.mk/ ИмпАКТ на Здружението за унапредување на демократијата Democracy Labнуди ресурси и алатки зазбогатување на  знаењетона младите и нивнитевештини за планирање и развој на проектни идеи, проценка на потребите на заедницатаидентификација на ресурсите на заедницата. Оваа платформабеше искористена од страна на четири локални младински организацииод Гостивар, Тетово, Кичево и Кавадарци за реализирање на 20-на мали акции во чија реализацијаучествуваа околу 1600 млади лица. Преку оваа платформа, здруженијата се здобија со вештини потребни за реализација на активности за пристап и мобилизација на младите во општествено одговорни активности. Како резултат од овие акции, беше расчистена дивата депонија во Гостивар, се организираше настан за прибирање на хигиенски средства и облека за оние на кои им е најмногу потребна, урбаната опрема во паркот во Гостивар беше исфарбана, понатаму, се организираа едукативни предавања од различни области како на пример како правилно да се рециклира.

Ова се само дел од активностите  кои беа поддржани и наградени.Досега Проектот на УСАИД за граѓанско учество преку доделените грантови чија вредност надминува 1 милион американски долaри, вклучи над 3600 граѓани, и над 5000 млади лица во најразлични активности за зајакнување на граѓанското учество и младите особено.

 

 

*Текстот е комерцијален и во рамките на активностите на УСАИД за одбележување на 25-годишниот јубилеј од своето работење во Македонија.

БЕЛЕШКАЗАУРЕДНИЦИТЕ

Оваа година УСАИД ја одбележува 25 годишнината во Македонија. Американскиот народ прекуУСАИД има инвестирано повеќе од 610 милиони долари во Македонија од 1993. УСАИД работи со граѓаните на Македонија за да создадат работни места, да ги зајакнат демократските институции и практики, да го подобрат интегрираното образование и да ги подготват учениците за современиот пазар на труд. Овие иницијативи, во партнерство со граѓаните на Македонија, имаат за цел да го подобрат квалитетот на живеење во Македонија. За повеќе информации посетете ја нашата веб http://macedonia.usaid.gov –и Facebook страница http://www.facebook.com/USAIDMacedonia.

ПРЕПОРАЧАНО

Back to Top