Е-Б-Ф-Б
ЧЕТИРИ ПРАКТИЧНИ НАЧИНИ КАКО ДА ГИ ВКЛОПИТЕ СОЦИЈАЛНИТЕ МЕДИУМИ ВО КОМПАНИСКАТА КУЛТУРА

Дарко Булдиоски
@darko156 newmedia.mk

Вклучувањето на социјалните медиуми во секоја комуникација на компанијата веќе не е прашање на избор, затоа е неопходно стратешки да се пристапи и да се извади максимум од секоја ситуација


Кога нешто оди наопаку со некоја компанија или кога претрпува голема криза или негативен удар од некој бренд експертите често знаат да кажат дека решението лежи во промена на компаниската култура. Се повторува ова долго време без притоа да се подзастане и да се размисли што е тоа што ја создава и ја развива компаниската култура. Наспроти консултантите и експертите, оние кои поминале со своите компании низ промени, нивните лидери, различно ја дефинираат компаниската култура. Според едно истражување на „Харвард бизнис ривју“ во кое разговарале со повеќе извршни директори на компании кои биле подложни на големи промени се констатира дека компаниската култура не е нешто што можеш да го поправиш или да го смениш преку конкретни мерки. Напротив, компаниската култура се менува кога ќе се воведат нови процеси или структури кои имаат цел да надминат одредени бизнис предизвици како нова стратегија за развој или нов бизнис модел или сл. Тие велат, културата се развива како што се завршува одредена важна работа во рамките на самата компанија. 

Во согласност со ова, доколку сакате, а мора да сакате да ги вклучите и социјалните медиуми во својата компаниска култура, мора нив да ги втемелите во основните комуникациски процеси на самата компанија. Постојат голем број примери, позитивни и негативни, каде што одредена свесна, а нејчесто несвесна јавна комуникација на одреден вработен на социјалните медиуми резултирала со кризна комуникација, вирално споделување и последици за самата компанија.
Социјалните медиуми се сеприсутни. Веќе не ни размислуваме за нив и за нивната употреба како што тоа го правевме пред само неколку години. Тие се тука, претставуваат составен дел од нашиот живот и влијаат на секој дел од нашето однесување. Тие во голема мера влијаат и на сѐ поголемото заматување на линијата меѓу работа и дома, меѓу приватно и службено и токму затоа нивното игнорирање значи само поголем ризик за негативно искуство и поголеми шанси за пропуштање на позитивниот потенцијал кој го нудат.
Вклучувањето на социјалните медиуми во рамките на една компанија е далеку повеќе од нивна употреба за маркетинг цели. Денес секој вработен од компанијата во дадена ситуација ја претставува неа и тоа јавно, пред поголема публика. Затоа треба да се размислува како таа ситуација да биде што е можно почесто позитивна, а не негативна за самата компанија. Ова дефинитивно не се постигнува со забрани и со казни, но секако мора да има некои правила на однесување и на активности кои ќе ги поттикнат вработените да бидат позитивното лице на компанијата. Еве неколку начини преку кои можете да влијаете на подобро втемелување на социјалните медиуми во работењето на вашата компанија.

1 Креирајте политика за користење на социјалните медиуми
Ова претставува документ кој ги дава генералните насоки за користење на социјалните медиуми во рамките на компанијата, на индивидуално и на компаниско ниво. Секако, не треба тоа да е документ кој ќе содржи листа на работи кои не треба да ги прават вработените, туку треба да биде мотивирачки и советодавен документ кој ќе го трасира целиот пристап.
На интернет постојат голем број вакви документи од кои можете да се инспирирате, не треба овој документ да е којзнае колку детален, но покрај стандардните „препишани” делови мора задолжително да содржи делови кои ќе бидат одраз на стратегијата на вашата компанија и одраз на вашиот уникатен пристап. Овој документ најдобро е да се изготви по дефинирање на целокупниот пристап и евентуалните различни начини на кои ќе се мотивираат самите вработени да се вклучат.

2 Поставете лидери да ги мотивираат другите
За успешна трансформација во ерата на дигиталната комуникација неопходно е да се добие поддршка од управувачките структури. Понекогаш доволна е само поддршка, но често многу поефектно е ако некој од лидерите на компанијата го практикува она за што се залага целата стратегија. Низ светот постојат бројни компании чии директори се лицето на компанијата на социјалните медиуми. Не се единствени, но се препознатливи и уживаат углед и почит, а со тоа и придонесуваат за успешна перцепција на компанијата. За „Форд“ тоа беше нивниот директор за социјални медиуми Скопт Монти, за „Т мобајл Америка“ тоа е нивниот извршен директор Џон Легер, за „Запос“ тоа е основачот Тoни Шеј и ред други. За жал, во Македонија немаме ниту исклучоци каде што некој од директорите е дел од корпоративната употреба на социјалните медиуми. Еве уште еден предизвик за освојување на поле кое е недопрено и нуди голем простор за издвојување од конкуренцијата.
Овие лидери не само што се дел од целокупната стратегија туку тие дејствуваат и крајно мотивирачки за своите вработени и го диктираат темпото на комуникација во името на целата компанија, отвораат многу можности и често храбро експериментираат со нови канали пред тоа да го стори самиот бренд.

3 Вклучете ги социјалните медиуми во грижата за корисници
Ова е особено предизвик за поголемите компании зашто помалите, сакале не сакале, веќе го прават тоа. Вклучувањето на социјалните медиуми како официјални канали за грижа на корисници, всушност, ја отвора компанијата заедно со поголем дел од своите вработени да се соочат директно со искуството на своите корисници. Нема ништо подобро од тоа вработените директно да чувствуваат одговорност пред своите корисници. Комплексните и сувопарни извештаи ни приближно не можат да ги разбудат емоциите кои ќе ги натераат вработените да бидат максимално посветени како што тоа може да го направи задоволен корисник. Кај поголемите компании овој процес подразбира и промена на начинот на проток на информации внатре во самата компанија, а тоа повторно е промена кон подобро зашто со таа промена компанијата е подготвена во повеќе сегменти побрзо да подготви соодветна комуникација за своите вработени и, секако, корисници.

4 Испланирајте едукативни сесии за вработените
Намерно не ги именувам како тренинзи или обуки зашто во основа треба да бидат различни, отворени од сите кон сите. Креирајте внатрешни настани во рамките на компанијата на кои различни вработени или експерти од надвор ќе споделуваат искуства на тема социјални медиуми. Не мора да бидат сите теми директно поврзани со потребите на самата компанија. Напротив, целната публика на овие сесии се вработените како индивидуални корисници, не како дел од корпоративната стратегија. Затоа креирајте настани каде што вработените надвор од својата редовна работна рутина ќе можат да дознаат нешто ново, да научат нешто ново, нешто што ќе може да си го применат за себе, за своето хоби, за некој свој дополнителен бизнис или сл. Едноставно вложувајте во нив и допуштете им тие да вложуваат во себе и во своите колеги. На овој начин градите културата на споделување што е основен предуслов за успешно инкорпорирање на социјалните медиуми во една компанија. Оставете ги самите да ги одредуваат темите, дајте им можности да изберат гости, говорник и сл. Без грижа, на крај секогаш ќе има и многу корисни работи кои тие ќе ги научат, а ќе можат да ги применат во работењето на самата компанија. Поважна е заедничката работа, отвореноста и градењето на долгорочна култура на споделување и на одговорност во комуникацијата.

ПРЕПОРАЧАНО

Back to Top